Zadania podsumowujące operacje na plikach

Zadania
36. Dopisz fragment programu, który sprawdzi czy plik istnieje.
int main() {
ifstream plik_wej("dane.txt");
plik_wej>>a>>b;
plik_wej.close();
cout<<"pole prostokata wynosi: "< getch();
}
37. Dopisz fragment programu, który będzie zapisywał do pliku dane.txt twoje oceny z matematyki. Następnie przerób działanie, tak aby program obliczał średnią ocen.
int main() {
int a, suma;
ifstream plik("dane.txt");
while(!plik.eof())
{
plik>>a;
suma = suma + a;
}
cout< plik.close();
getch();
}
38. Napisz program zliczający liczbę znaków w pliku. Program musi zwrócić ilość cyfr, liter i znaków alfanumerycznych.
39. Rozbuduj poniższy program tak, aby zapisane dane do pliku odczytać i wyświetlić na konsoli w postaci:
-----Twoje imię i nazwisko to: imię i nazwisko ------

int main() {
char dane[40];
ofstream plik_zapis("plik.txt");
cout<<"Wpisuje dane do pliku"< cout<<"Podaj imie i nazwisko"< cin.getline(dane, sizeof(dane)); //wczytanie całej lini z klawiatury
plik_zapis< plik_zapis.close();
}
40. Uzasadnij wynik działania poniższego programu.
int main() {
char a;
int suma;
ifstream plik("dane.txt");
while(!plik.eof())
{
plik>>a;
if(plik)
suma = suma + a;
}
cout< plik.close();
getch();
}
41. Napisz program, który wylosuje 10 liczb z przedziału od 0 do 100, zapisze je do pliku. Następnie odczytując z pliku obliczy sumę tych liczb, wyznaczy min i max oraz obliczy średnią arytmetyczną tych 10. liczb.
42. Napisz program, który stworzy plik o nazwie podanej z klawiatury i umieści w nim dowolny wyraz.
© Mateusz Ratajczak         www.commitcode.pl