Pierwszy program

Nadszedł czas na napisanie w C++ naszego pierwszego programu, a co za tym idzie poznasz teraz podstawową strukturę języka. Zaczniemy od napisania programu, który wyświetli na konsoli napis Mój pierwszy program.

1.cpp


1: #include<iostream>
2:  
3: using namespace std;
4:  
5: int main()
6: {
7: cout<<"Moj pierwszy program !!!"<<endl;
8:  
9: }


Teraz przejdę do omówienia kodu linijka po linijce. W pierwszej widzimy polecenie:

#include<iostream>

które będzie rozpoczynać każdy nasz program. Mianowicie jest to dyrektywa dołączająca pliki nagłówkowe. Dzięki niej możemy dołączać do naszego programu biblioteki, które są niezbędne do działania wykorzystywanych przez nas poleceń. W tym przypadku biblioteką jest iostream, który umożliwia nam zastosowanie w 7. linijce cout i endl, o czym za chwilę. Jeśli będziemy korzystać z nowych bibliotek lub plików nagłówkowych to będę je omawiał w miejscu występowania.

W 3 linijce spotykamy polecenie:

using namespace std;

które jest swego rodzaju umową programisty z kompilatorem. Informujemy w ten sposób, że w naszym programie korzystamy z przestrzeni nazw std, w której zawarte są m.in. polecenia cout i endl. Jeśli nie chcemy korzystać z takiego zapisu możemy pisać std::cout i std::endl, lecz jest to uciążliwe i zaśmieca nasz kod.

W 5. linijce rozpoczyna się główna funkcja naszego programu ze słowem kluczowym main. Działanie naszego programu zawsze zaczyna się od tej funkcji. Funkcja ma swój typ w tym przypadku int (typy zmiennym omówię w następnym rozdziale. Jak każda funkcja wyrażenie ma dwa nawiasy okrągłe. Cały nasz program piszemy w nawiasach klamrowych: otwierającej – linijka 6 i zamykającej - 9. Pomiędzy klamrami znajduje się treść programu.

Linijka 7 umożliwia wypisanie na konsolę zdania Mój pierwszy program !!!.

cout<<"Moj pierwszy program !!!"<<endl;

cout jest to polecenie strumienia wyjścia, które umożliwia wyświetlenie danych na konsolę. Po nim następują dwie strzałki mniejszości <<, czyli kierunek strumienia. Dane, które wyświetlamy, w tym przypadku tekst, opatrzone są cudzysłowami. Następnie kontynuujemy nasz strumień poprzez strzałki, a słowo endl; pozwala nam przejść do nowego wiersza na konsoli. Możemy zastosować taki zapis:

cout<<"Moj pierwszy program !!!";

lecz w tym przypadku kursor zostanie za naszym wyrażeniem bez Entera.

Skoro już wiemy co oznaczają poszczególne linijki czas uruchomić nasz program. Na pasku MENU znajdujemy i rozwijamy Uruchom i najpierw wybieramy Kompiluj, w tym momencie kompilator sprawdza poprawność kodu i jeśli nie napotka w nim błędów możemy wybrać Uruchom. Warto zwrócić uwagę na skróty klawiszowe, w tym przypadku F9 i F10, które ułatwiają pracę.

Na konsoli powinien pojawić się napis:

Mój pierwszy program !!!

Teraz jeśli wciśniemy dowolny przycisk okno nam się zamknie.

UWAGA!
Każdy wiersz w C++ kończy się średnikiem (;). Nie wymagany jest średnik przy dołączaniu bibliotek, deklaracji funkcji lub pętli, ale o tym przekonasz się analizując kolejne programy.


Zadania
1. Przerób program w taki sposób, aby wyświetlał na konsoli Twoje dane.
© Mateusz Ratajczak         www.commitcode.pl